Korraldatud jäätmevedu Lääne-Harju valla Padise piirkonnas

Uus korraldatud jäätmeveo periood algab eeldatavasti 1. veebruaril 2019 ning lõpeb 31. jaanuaril 2022. Jäätmeid veab järgmisel kolmel aastal Padise piirkonnas OÜ Radix Hooldus. Tingimuste sobimisel pikendatakse lepingut kuni kahe aasta võrra.  Lepingute sõlmimine algab üks kuu varem.  Jäätmeveoga hõlmatakse suurjäätmed, haljastujäätmed, köögijäätmed, vanapaber ning tavaprügi. Kõikide liigiti kogutud jäätmete, s.h suurjäätmete üleandmine on tasuta.

Korduma kippuvad küsimised seoses uue jäätmeveo perioodiga

Miks tõusis jäätmeveohind?

Korraldatud jäätmeveo rakendamine on Eesti Vabariigis kohalikele omavalitsustele kohustuslik. Lääne-Harju valla liitunud valdades lõppesid vanad lepingud erinevatel aegadel ning seepärast korraldatakse mitu riigihanget. Korraldatud jäätmeveo tingimused kirjeldab hankedokumendis vallavalitsus (või tema poolt volitatud hankija, hetkel MTÜ Jäätmehalduskeskus), kuid nõuded tulenevad Eesti Vabariigi jäätmeseadusest, jäätmekavast ning keskkonnaministri määrustest.

Peamised kohustuslikud tingimused

  1. Jäätmeid tuleb igal majapidamisel üle anda vähemalt kord nelja nädala, teatud tingimustel üks kord iga kahe kuu tagant.
  2. Jäätmed tuleb koguda liigiti. Seoses rangete keskkonnanõuetega Euroopa Liidus, peavad ka Eesti inimesed alustama keskkonnasäästlike harjumuste juurutamist jäätmevaldkonnas. Vähemalt kolmandik kodudes tekkinud prügist peab leidma taaskasutuse materjalina või kompostina. Iga inimene peab alustama vähemalt köögis tekkivate biolagunevate jäätmete liigiti kogumisest, mida soovi korral saab kas kompostida eramajades kodus või anda üle jäätmevedajale.
  3. Ohtlikud jäätmed kogutakse kodus eraldi (need kodukeemia pakendid, mille peal on värvilised ohumärgid), säilitatakse originaalpakendis ning antakse üle kas jäätmejaama või kogumisringi käigus. Kogumisringid toimuvad 2019 aastast kaks korda aastas.

Vallavalitsus otsustas määrata hetkel riigihankel järgmised tingimused

  1. Liigiti kogutud jäätmed hõlmatakse korraldatud jäätmeveoga. Hanke võitja pakkus liigiti kogutud jäätmete üleandmisel enamuse liikide ja mahutite osas null hinda.
  2. Kui jäätmevaldaja ei kogu jäätmeid liigiti, ehk näiteks vanapaberi konteineris on valed  jäätmed või on konteiner tühi, rakendatakse tavapärast segaolmejäätmete üleandmise hinda.
  3. Vallavalitsus saab igapäevaselt osaleda jäätmeveoprobleemide lahendamisel tänu uutele jäätmeveo registritele -vallavalitsus saab kontrollida, kuidas jäätmevedu sujub ning kas liigiti kogutud jäätmete konteinerid on olemas.
  4. Seoses tagasisidega endiselt lepingupartnerilt, on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ka suurjäätmed, mida varem Padise vallas kuhugi üle anda ei saanud. Suurjäätmete veo saab tellida samalt jäätmeveo ettevõtte klienditeenindusest alates 1. veebruarist 2019 kes annab täpsema informatsiooni teenuse kohta.

Teiseks hindade tõusu põhjuseks on turusituatsioon. Jäätmevedajate ning jäätmekäitlejate kulud on viimastel aastatel oluliselt tõusnud. Mitmetes Eesti piirkondades on hinnad tõusnud isegi korraldatud jäätmeveoperioodi ajal.  Tõstetud on inimeste töötasusid, riigimaksud on tõusnud, kütus on kallinenud.

Kolmandaks põhjuseks on laekunud informatsioon eelmiste aastate kohta. Väga mitmetes majapidamistes ei anta jäätmeid üle regulaarselt või tehakse seda harvem kui seaduses ette nähtud. Jäätmeid liigiti ei koguta. Märg kaua konteinerites seisnud prügi ei sobi aga taaskasutuseks ning seetõttu on ka jäätmete töötlemine kulukam.

Miks ei saa veel lepinguid sõlmida?

Kui jäätmevedaja võidab korraldatud jäätmeveo riigihanke, oodatakse kõigepealt lepingu sõlmimisega 14 päeva ning kogutakse kokku lepingu sõlmimiseks vajalikud alusdokumendid – jäätmeload, teenuse tehnilised andmed, tagatised jmt. Peale seda esitatakse taotlus jäätmeveo loa saamiseks Keskkonnaametile. Loa saamiseks kulub kolm kuud. Seetõttu ei määrata jäätmeveoperioodi algust varasemaks kui 4 kuud peale hankemenetluse lõppu. Lepinguid hakatakse sõlmima umbes üks kuu enne teenusega alustamist. Uus vedaja saadab kõikidele valla registris olevatele jäätmevaldajatele kogu informatsiooni (lepingu, hinnakirja, veograafiku ja selgitava kaaskirja kogu vajaliku teabega)

Kas riigihanke tulemust saab kuidagi tühistada ning vana vedaja võiks edasi tegutseda?

Ei tohi. Korrladatud jäätmeveo hangete läbiviimine ning selle tingimused on seadustega rangelt piiritletud. Vallavalitsus saab siiski püüda kirjeldada ning kohandada tingimusi oma piirkonnale sobivaks.